ติดต่อเรา

ผู้ประสานงานโครงการ

อ.ฟิล์ม : 084-0618890
อ.มิเกล : 085-5057465
อ.สินมหัต : 081-4149183


cluster.kmutnb@gmail.com

Cluster Cocoa

@cluster.cocoa

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)