กิจกรรมหลักของโครงการ

กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

รายละเอียด : จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดคลัสเตอร์เป้าหมายในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ

กำหนดการ : มีนาคม - เมษายน 2564

รายละเอียด : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการในคลัสเตอร์

รูปแบบการดำเนินการ : นัดหมายอบรมออฟไลน์โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ดำเนินการครั้งละไม่เกิน 80 ราย เพื่อให้สามารถเว้นระยะห่างได้เหมาะสม หรือ อบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Google Meet, Zoom, LINE Group Call เป็นต้น

กำหนดการ

รายละเอียด

พัฒนา Service Provider และ CDA

กำหนดการ

รายละเอียด

การศึกษาดูงาน

กำหนดการ

รายละเอียด

กิจกรรมพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์

กำหนดการ

รายละเอียด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

กำหนดการ

รายละเอียด

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

กำหนดการ

รายละเอียด