รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผลของโครงการ

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “SME ไทยเติบโต แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” จำเป็นต้องเร่งพัฒนายกระดับ SME ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพ สร้างความสามารถในการทำธุรกิจระดับสากลมากขึ้น ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง มุ่งให้เกิดการขยายสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ประกอบกับในปี 2563 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกทรุดตัวลงอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ต่อการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงได้นำเอาแนวคิดในการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะสำหรับ SME แต่ละกลุ่ม สร้างกลุ่มหรือเคลัสเตอร์ทำให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่รอดได้ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สสว. จึงได้ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและการพัฒนาคลัสเตอร์ของผู้ประกอบการ SME ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดจนกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หรือตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงให้ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ กระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลัก สอดรับกับนโยบายการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจสู่อนาคตในการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยยกระดับพื้นฐานผู้ประกอบการจากฐานรากไปสู่ผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ตามแนวทาง กลุ่มเป้าหมาย และทิศทางแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จากฐานรากถึงระดับบน ในกลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งได้

 2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ในคลัสเตอร์เป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่ามากขึ้น

 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้านการตลาด โดยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในคลัสเตอร์เป้าหมาย และดำเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับคลัสเตอร์นั้น

 4. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคลัสเตอร์ สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคลัสเตอร์ในอนาคต

พื้นที่ดำเนินการของโครงการ

 1. คลัสเตอร์โกโก้ภาคเหนือ

 2. คลัสเตอร์โกโก้ภาคอีสาน

 3. คลัสเตอร์โกโก้ภาคใต้

 4. คลัสเตอร์โกโก้ภาคกลางและภาคตะวันออก


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ประกอบการภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ

 • หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เช่น สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

 • หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมโกโก้ สมาคมกาแฟ เป็นต้น

SUPPLY CHAIN COCOA THAI

ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 - วันที่ 15 กันยายน 2564