การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตโกโก้ สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร (เล่มล่าสุด)

บันทึกกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
กิจกรรมศึกษาดูงานทางไกล (Virtual Video Conference)
"Cocoa and Coffee Press Tour"
กาแฟดอยช้าง - บริษัท ช็อกโกทอส จำกัด - สวนสุริยาโกโก้ฟาร์ม จ.จันทบุรี

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 64
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคลัสเตอร์โกโก้ (Cluster Roadmap)
โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

26 เมษายน 64

คุณอร อรวินทินี ชูศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

สำหรับคลัสเตอร์โกโก้ภาคกลาง/ตะวันออก "เน้นกลุ่มธุรกิจต้นน้ำ"

หัวข้อให้ความรู้ การปลูก สายพันธุ์ การดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรูโกโก้

27 เมษายน 64

คุณอร อรวินทินี ชูศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

สำหรับคลัสเตอร์โกโก้ภาคเหนือ
"เน้นกลุ่มธุรกิจต้นน้ำ"

28 เมษายน 64

ครูโอ๋
พรหมวิหาร บำรุงถิ่น
แบรนด์
Phuket Chocolate

สำหรับกลุ่มผู้ทำธุรกิจโกโก้กลางน้ำ

หัวข้อให้ความรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแปรสภาพเมล็ดโกโก้เป็นช็อกโกแลตพร้อมปรุงเส้นทางสู่วิถี คราฟท์ ช็อกโกแลต

29 เมษายน 64

เชฟกันต์
กันต์ อรุณประพันธ์
เชฟคนไทยที่คร่ำหวอดในแวดวงช็อกโกแลต ผ่านประสบการณ์กับแบรนด์ช็อกโกแลตและเบเกอรี่ระดับโลก เช่น Marou และ Paul Bakery

สำหรับกลุ่มผู้ทำธุรกิจโกโก้ปลายน้ำ

หัวข้อให้ความรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดช็อกโกแลต กระแสของหวานจากเมล็ดโกโก้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

30 เมษายน 64

คุณติ๊ก
ปานหทัย นพชินวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

สำหรับคลัสเตอร์โกโก้ภาคเหนือ
"เน้นกลุ่มธุรกิจต้นน้ำ"

หัวข้อให้ความรู้ การปลูก สายพันธุ์ การดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรูโกโก้

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาคลัสเตอร์โกโก้

1 cluster cocoa-all.pdf
2-cocoa-สถาบันวิจัยพืชสวน_25 มีค.64.pdf